Czerwiec 7, 2016

Akty prawne

Akty prawne

Różne

 1. Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
 2. Uchwała Nr XIII/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Drohiczyn z dnia 23 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.


Ustawy

 1. Ustawa o pomocy społecznej
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
 5. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 6. Ustawa o ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 7. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
 8. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 9. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
 10. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 11. Ustawa o samorządzie gminnym
 12. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
 13. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 14. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
 15. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 16. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 17. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 18. Ustawa o rachunkowości
 19. Ustawa o finansach publicznych
 20. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 21. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 2. Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 3. Rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
 4. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 5. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 6. Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
 7. Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń

 

Ponadto znaczącym dokumentem stanowiącym podstawę podejmowanych działań w zakresie pomocy społecznej jest:

 1. Strategia Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drohiczyn na lata 2012-2020, przyjęta uchwałą Nr XIV/104/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012 r.
 2. Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Drohiczyn na lata 2012-2020
 3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
 4. Program Wspierania Rodziny w Gminie Drohiczyn na lata 2015-2017
Rozmiar czcionki
Kontrast