Kwiecień 12, 2016

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

 

DODATKI MIESZKANIOWE

I. PODSTAWA PRAWNA:

– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 156 poz. 1817 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U. z 2001 roku nr 156 poz. 1828 ze zmianami)

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2. Deklaracja o wysokości dochodów
3. Załączniki:

– zaświadczenia o dochodach zgodnie z art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się  dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dn. 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz 693 i 1220), świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.195) oraz dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z póżn. zm.)

– w przypadku emerytów i rencistów – odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia
wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobranej renty/emerytury BRUTTO za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez płatnika świadczenia.

– w przypadku osób otrzymujących alimenty – odcinki o wysokości alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

– w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej – ich kwotę i okres za jaki były pobrane – poświadcza zaświadczenie MGOPS.

– w przypadku osób otrzymujących stypendium – zaświadczenie organu wypłacającego stypendium o jego wysokości za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

– osoby bezrobotne – decyzja lub zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy.

– do wniosku należy dołączyć rachunek VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy wraz z opłaconym rachunkiem za energię elektryczną.

– jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004r.).

– w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci, kanalizację.

– w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

– w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości.

– oświadczenie informujące o możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy.

– oświadczenie o tym, czy ryczałt za brak lokalu instalacji gazu ziemnego (dostarczanego z zewnętrznego źródła) należy przesłać na konto Zarządcy lokalu.

III. UWAGI:

Termin składania wniosku: tylko w poniedziałki.
Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca w którym wniosek został złożony.
Dodatek wypłacany jest do 10 – tego dnia każdego miesiąca.

IV. Warunki:

1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1236,00 zł brutto) i 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (882,86 zł brutto) od 01.03.2010r.
2. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekroczyć powierzchni normatywnej o więcej niz 30 % to jest w gospodarstwie:

1 osobowym – powierzchnia normatywna 35 m kw. powiększona o 30% = 45,50 m kw.
2 osobowym – powierzchnia normatywna 40 m kw. powiększona o 30% = 52,00 m kw.
3 osobowym – powierzchnia normatywna 45 m kw. powiększona o 30% = 58,50 m kw.
4 osobowym – powierzchnia normatywna 55 m kw. powiększona o 30% = 71,50 m kw.
5 osobowym – powierzchnia normatywna 65 m kw. powiększona o 30% = 84,50 m kw.
6 osobowym – powierzchnia normatywna 70 m kw. powiększona o 30% = 91,00 m kw.

w razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m kw.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wówczas powierzchnię zwiększa się o 15 m kw.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%

albo 50% pod warunkiem że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

III. DODATEK ENERGETYCZNY

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, że osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych może przysługiwać nowe świadczenie – dodatek energetyczny.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. będzie wynosić:
1. 11,22 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,58 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,70 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie  w pokoju nr 8 (druki wniosku są dostępne w pokoju nr 8) w poniedziałki  w godzinach: 8.00 – 12.00.
Wydanie decyzji w sprawach dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.

 

 

Sprawami dodatków mieszkaniowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie zajmuje się pracownik socjalny – pani Edyta Markiewicz.

Rozmiar czcionki
Kontrast