Wrzesień 6, 2019

Świetlica

Rodzice oraz opiekunowie prawni, którzy chcą aby ich dzieci wzięły udział w projekcie proszeni są o składanie Kwestionariusza Zgłoszeniowego w budynku MGOPS w Drohiczynie przy ulicy Warszawskiej 12 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl albo fax: 85 655 83 23   w terminie od 02.09.2019 r.  do 16.09.2019 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Kwestionariusz diagnozy środowiska rodzinnego dziecka
Zgoda na przetwarzane danych osobowych
Oświadczenie o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia
Oświadczenie o korzystaniu bądź nie korzystaniu z POPŻ
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy środowiskowej

PROJEKT ŚWIETLICA – EDUKACJA, ZABAWA, TERAPIA

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet IX Rozwój Lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

 

Cel Główny Projektu:

          Projekt ma na celu rozszerzenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Drohiczynie poprzez zwiększenie o 15 liczby miejsc w tej placówce. Rozszerzenie oferty wsparcia z formy opiekuńczej na formę opiekuńczo – specjalistyczną oraz zwiększenie dostępu do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe 30 osobowej grupie dzieciom i młodzieży rocznie; z terenu Miasta i Gminy Drohiczyn w wieku 7-14 lat, pochodzących z rodzin wymagających wsparcia w opiece i wychowaniu dzieci w okresie od 01.09.2019r.  do 31.08.2021r.

 

Działania realizowane w Projekcie :

1) Prowadzenie działań opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych przez wychowawców; ukierunkowanych na wsparcie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka oraz rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.

2) Prowadzenie działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych przez psychologa; ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów i dysfunkcji dzieci,  odreagowanie tłumionych emocji, nauczenie dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wzmocnienie ich poczucia wartości.

3) Prowadzenie działań terapeutycznych – korekcyjno – sportowo-rekreacyjnych, indywidualnych i grupowych przez instruktora terapii ruchowej; ukierunkowanych na wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka, podnoszenie umiejętności ruchowych oraz zapobieganie lub korygowanie wad postawy, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku dążące do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego; realizowane w ramach terapii ruchowej.  

4) Prowadzenie działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych przez pedagoga; ukierunkowanych na stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, realizowane w ramach terapii pedagogicznej.

5) Prowadzenie działań rozwijających kompetencje kluczowe ze świadomości i ekspresji kulturalnej; ukierunkowanych na rozwijanie indywidualnych twórczych zdolności, rozbudzenie kreatywności, organizacji, zaangażowania, wyrażanie siebie. Rozwijania samodzielności i społecznej aktywności oraz wrażliwości artystycznej. Osiągane przez organizację wydarzeń artystycznych – przygotowanych przez dzieci instruowane przez wychowawców a także uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych przygotowanych przez specjalistów.  

6) Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne – z wykorzystaniem zajęć z robotyki, ukierunkowanych na rozwój umiejętności niezbędnych w XXI wieku – matematycznych, technicznych, naukowych oraz rozbudzenie kreatywności i logicznego myślenia; prowadzone przez specjalistę z zakresu robotyki i automatyki.

 

Grupa docelowa:

           Projekt skierowany jest do osób: dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat zamieszkujących gminę Drohiczyn

Projektem zostanie objętych 60 osób, po 30 osób w każdym roku realizacji projektu.

Zakres rzeczowy projektu:

  1. Działania opiekuńczo – wychowawcze oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
  2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci objętych wsparciem Świetlicy Środowiskowej,
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci

 

Wartość projektu: 283 957,50

Dofinansowanie: 269 657,50

Rozmiar czcionki
Kontrast