Kwiecień 3, 2018

Ukierunkowani na sukces

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Dokumenty do rekrutacji:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Zakres danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROJEKT „ UKIERUNKOWANI NA SUKCES” – PROJEKT AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SKIEROWANY DO MŁODZIEŻY GMIN: DROHICZYN, PERLEJEWO, GRODZISK, MILEJCZYCE.

 

WSPÓLFINANSOWANY ZE SRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet IX Rozwój Lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

 

Cel Projektu:

            Celem projektu jest wzmocnienie samodzielności i aktywności społecznej, złagodzenie barier zdrowotnych oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u osób – młodzieży w wieku 15-18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce przez zapewnienie kompleksowego wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym w okresie od IV do IX. 2018 roku.

 

Grupa docelowa:

 

Projekt skierowany jest do osób: dzieci i młodzieży w wieku 15-18 lat, z obszaru gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o Pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy o Pomocy społecznej.

Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-18 lat są to osoby uczące się bądź kształcące i nie są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi e PUP, a są osobami biernymi zawodowo.

Projektem zostanie objętych 31 osób /16 dziewcząt i 15 chłopców/.

Wartość projektu: 158 415,00

Dofinansowanie: 149 116,00

Rozmiar czcionki
Kontrast