Zapytanie ofertowe SUO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację zadania pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Usługi będą świadczone zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);

2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześnie 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. 2005 r., Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

 1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Drohiczyn, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598, z późn. zm.) dla 2 osób w okresie od października 2018 roku do grudnia 2018 roku ( średnio 54 godziny miesięcznie) w formie:

 1. terapia pedagogiczna – 6 godzin miesięcznie,

 2. terapia psychologiczna – 6 godzin miesięcznie,

 3. terapia SI – 20 godzin miesięcznie

 4. logopeda – 2 godziny miesięcznie

 5. fizjoterapia – 8 godzin miesięcznie

 6. terapia taktylna – 8 godzin miesięcznie

 7. terapia ręki – 4 godziny miesięcznie

Zakres usługi obejmuje:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

dbałość o higienę i wygląd,

utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.).

 1. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

1. Osoby muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga

(specjalizacja w zakresie pedagog specjalny), logopedy; terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2. Osoby muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;

 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

 5. zakładzie rehabilitacji;

 6. innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

 2. kształtowanie nawyków celowej aktywności;

 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagania dodatkowe: Posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) i doświadczenia zawodowego w pracy z osobami chorymi psychicznie.

 1. Termin realizacji zamówienia: Październik – Grudzień 2018 r.

 2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposób ich oceny: cena za 1 godzinę SUO.

 3. Wykaz wymaganych dokumentów:

Oferta powinna zawierać:

 • formularz oferty (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego); proponowaną stawkę brutto za jedną godzinę ( 1 godz. to 60 min.) wykonania przedmiotu zapytania; cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zapytania, w tym materiałów koniecznych do przeprowadzenia zajęć,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

P. Bożena Chrząstowska – tel. 0-85 6558 323 w godz. 8.00 – 15.00

 1. Termin do którego należy składać oferty: 12/10/2018 do godziny 14.00 . Prosimy o uzupełnienie i złożenie w wskazanym terminie załączonego formularza.

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna składać się z załączników dołączonych do Zapytania Ofertowego.

 3. Miejsce złożenia oferty: Formularz ofertowy można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, przy ul. Warszawskiej 12 pok. nr 1

lub. przesłać za pomocą poczty na adres: ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn

lub przesłać skan za pomocą poczty elektronicznej na adres: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl

Decyduje data i godzina wpływu oferty.

 1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Rozmiar czcionki
Kontrast